วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

รายวิชางานคอมพิวเตอร์ 3

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
2. นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิมเชั่นได้
3. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบและปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรมงานนำเสนอได้
4. นักเรียนสามารถนำงานกราฟิกามาสร้างงานนำเสนอได้
5. นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

หน่วยที่ 1 Layer และ Layer Style

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ Layer และ Layer Style จัดการทำให้สร้างงานกราฟิกได้หลากหลาย น่าสนใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer และปรับแต่งด้วย Layer Style ได้ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer ได้
- ปฏิบัติการการซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer และปรับแต่งด้วย Layer Style ได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของ การซ้อนภาพและจัดการ ด้วยพาเลท Layer และปรับแต่งด้วย Layer Style ต่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์ การซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer
- การทำงานการซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer
- การปรับแต่งภาพด้วย Layer Style

หน่วยที 2 Layer Mask

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ Layer Mask ทำให้แสดงบางส่วนของงาน กราฟิกบน Layer ต่างๆ ได้ ทำให้ สร้างงานกราฟิกได้หลากหลายน่าสน ใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask ได้ ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงภาพบางสวนด้วย Layer Mask ได้
- ปฏิบัติการการแสดงภาพบางสวนด้วย Layer Mask ได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของการแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask ต่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์การแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask
- การทำงานการแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask

หน่วยที่ 3 Mask Mode

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ Mask Mode เลือกพื้นที่ทำงานสามารถเลือก ได้ละเอียด แน่นอน ทำให้สร้างงาน กราฟิกได้ดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode ได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode Mask ได้
- ปฏิบัติการ การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของ การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode ต่อการสร้างสรรค์งาน กราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode
- การทำงานการเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 4 Paths

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ เครื่องมือในกลุ่ม Paths สามารถใช้ เลือกพื้นที่งานได้ สร้างงานใรูปแบบ Vactor ได้ ทำให้สร้างงานกราฟิกได้ ดี น่าสนใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths ได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths ได้
- ปฏิบัติการการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths ต่อการ สร้างสรรค์งาน กราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์การเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths
- การทำงานการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths
- การเปลี่ยนจาก Paths เป็น Selection

หน่วยที่ 5 ImageReady

1. สาระการเรียนรู้
หน้าต่างโปรแกรม ImageReady มีองค์ประ กอบ หลายส่วน หน้าที่ประโยชน์ และ การ ใ ช้งานส่วน ต่าง ๆ และ การ ปรับ แต่งให้ เหมาะ กับการใช้งานเป็น ส่วน สำ คัญยิ่ง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิมเชั่นได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบหน้าต่างและการปรับแต่งโปรแกรม ImagReady ได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบหน้าต่างและการปรับแต่งโปรแกรม ImagReady ได้
- ปฏิบัติการการปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม ImagReady ได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของ การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม ImagReady ต่อการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นได้
4. สาระการเรียนรู้
- องค์ประกอบหน้าต่างโปรแกรม ImagReady
- การปรับแต่งโปรแกรม ImagReady

หน่วยที่ 6 การสร้างงานนำเนอ

1. สาระการเรียนรู้
โครงร่างงานนำเสนอทำให้การทำงานมีทิศทางแน่นอน ได้งานที่ดีมีคุณภาพ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถนำงานกราฟิกมาสร้างงานนำเสนอได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอได้
- ปฏิบัติการการสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของการสร้างสรรค์งานนำเสนอได้
4. สาระการเรียนรู้
- การสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ
- ปฏิบัติการ การสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ

หน่วยที่ 7

กกกก

หน่วยที่ 8

กกกกก