วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

รายวิชางานคอมพิวเตอร์ 3

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
2. นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิมเชั่นได้
3. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบและปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรมงานนำเสนอได้
4. นักเรียนสามารถนำงานกราฟิกามาสร้างงานนำเสนอได้
5. นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น: