วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 1 Layer และ Layer Style

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ Layer และ Layer Style จัดการทำให้สร้างงานกราฟิกได้หลากหลาย น่าสนใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer และปรับแต่งด้วย Layer Style ได้ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer ได้
- ปฏิบัติการการซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer และปรับแต่งด้วย Layer Style ได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของ การซ้อนภาพและจัดการ ด้วยพาเลท Layer และปรับแต่งด้วย Layer Style ต่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์ การซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer
- การทำงานการซ้อนภาพและจัดการด้วยพาเลท Layer
- การปรับแต่งภาพด้วย Layer Style

ไม่มีความคิดเห็น: