วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 4 Paths

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ เครื่องมือในกลุ่ม Paths สามารถใช้ เลือกพื้นที่งานได้ สร้างงานใรูปแบบ Vactor ได้ ทำให้สร้างงานกราฟิกได้ ดี น่าสนใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
บอกการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths ได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths ได้
- ปฏิบัติการการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths ต่อการ สร้างสรรค์งาน กราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์การเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths
- การทำงานการเลือกพื้นที่งานและสร้างงานกราฟิกด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Paths
- การเปลี่ยนจาก Paths เป็น Selection

ไม่มีความคิดเห็น: