วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 5 ImageReady

1. สาระการเรียนรู้
หน้าต่างโปรแกรม ImageReady มีองค์ประ กอบ หลายส่วน หน้าที่ประโยชน์ และ การ ใ ช้งานส่วน ต่าง ๆ และ การ ปรับ แต่งให้ เหมาะ กับการใช้งานเป็น ส่วน สำ คัญยิ่ง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถสร้างงานแอนิมเชั่นได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกองค์ประกอบหน้าต่างและการปรับแต่งโปรแกรม ImagReady ได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบหน้าต่างและการปรับแต่งโปรแกรม ImagReady ได้
- ปฏิบัติการการปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม ImagReady ได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของ การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม ImagReady ต่อการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นได้
4. สาระการเรียนรู้
- องค์ประกอบหน้าต่างโปรแกรม ImagReady
- การปรับแต่งโปรแกรม ImagReady

ไม่มีความคิดเห็น: