วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที 2 Layer Mask

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ Layer Mask ทำให้แสดงบางส่วนของงาน กราฟิกบน Layer ต่างๆ ได้ ทำให้ สร้างงานกราฟิกได้หลากหลายน่าสน ใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask ได้ ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงภาพบางสวนด้วย Layer Mask ได้
- ปฏิบัติการการแสดงภาพบางสวนด้วย Layer Mask ได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของการแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask ต่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์การแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask
- การทำงานการแสดงภาพบางส่วนด้วย Layer Mask

ไม่มีความคิดเห็น: