วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 3 Mask Mode

1. สาระการเรียนรู้
การปรับแต่งภาพขั้นสูงโดยใช้ Mask Mode เลือกพื้นที่ทำงานสามารถเลือก ได้ละเอียด แน่นอน ทำให้สร้างงาน กราฟิกได้ดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถปรับแต่งภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรม Photoshop ได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode ได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode Mask ได้
- ปฏิบัติการ การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของ การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode ต่อการสร้างสรรค์งาน กราฟิกได้
4. สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์การเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode
- การทำงานการเลือกพื้นที่งานอย่างละเอียดด้วย Mask Mode

ไม่มีความคิดเห็น: