วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 6 การสร้างงานนำเนอ

1. สาระการเรียนรู้
โครงร่างงานนำเสนอทำให้การทำงานมีทิศทางแน่นอน ได้งานที่ดีมีคุณภาพ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถนำงานกราฟิกมาสร้างงานนำเสนอได้
3.จุดประสงค์การเรียนรู้
.....ด้านความรู้
บอกการสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอได้
.....ด้านทักษะกระบวนการ
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอได้
- ปฏิบัติการการสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอได้
.....ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
บอกคุณค่าของการสร้างสรรค์งานนำเสนอได้
4. สาระการเรียนรู้
- การสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ
- ปฏิบัติการ การสร้างงานด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น: